Nørreå 1.jpg

Marts 2019

Bestyrelsen informerer

Her lige i begyndelsen af den nye fiskesæson, må det være på sin plads at oplyse om nogle af de
ting, som bestyrelsen arbejder med ud over de mange almindelige gøremål.
Noget af det første, som skal køre af stablen er: ”Søen dag” d. 6. april kl. 9.00, hvor vi prøver at
sætte Kraghede Søen i pæn stand til den nye fiskesæson, som starter med ”Maj Turen” d. 5. maj.
Her skal vi studse nogle træer, rydde stier, ordne broer og i øvrigt rydde op. Vi håber, at mange
medlemmer vil møde op og give et nap til glæde for besøgende ved søen.
Der er nu lagt en spang ud over den første grøft på nordsiden af Ryå opstrøms Manna Mosevej, så man igen kan komme videre opstrøms.
Her i foråret skal en del af huset i Dybetsgade repareres, idet murene er begyndt at slå revner.
Soklerne skal understøttes, og revnerne skal repareres. Desuden skal der lægges en faskine ned, så tagvandet kan bringes væk fra huset og til nedsivning ude i haven.
Vi er efterhånden i den situation, at der næsten ikke er flere juniorer i foreningen. Det er på sigt
katastrofalt for foreningens videre eksistens.
Der vil blive taget initiativ til et seminar, hvor bestyrelsen vil søge oplysninger hos andre ”junior
vellykkede” foreninger eller sammenslutninger, så vi kan søge gode idéer til: Kommunikation til
børnene i vores område, rekruttering, aktiviteter, fastholdelse af juniormedlemmerne. Det vil også
kræve ”ildsjæle”, som brænder for ungdomsarbejdet, så hvis nogle af medlemmerne har stor lyst
til at være med til dette meget givende juniorarbejde, hører vi gerne fra Jer.
Lodsejerfesten blev afholdt på Hallund Kro d. 2. marts. Der var 105 deltagere, hvoraf kun 8
medlemmer med enkelte fruer var mødt op. Det er utilfredsstillende, at så få lystfiskere møder op
på den aften, hvor vi siger lodsejerne tak for, at vi må gå og fiske på deres jorder.
Det blev i øvrigt en hyggelig aften med god mad, dans og musik, virkelig god underholdning og
godt samvær. Det skulle flere medlemmer prøve.
De store opgravninger af åen er nu tilendebragt. At det ser helt forskrækkeligt ud, kan ingen
lystfisker være i tvivl om, og at nogle lodsejere siger, at de aldrig har haft så meget vand på deres
marker som i efteråret og vinter, hvor der notorisk ikke har været ret megen nedbør, kan nok
fremkalde panderynker og røde ører mange steder. Vi håber, at vore medlemmer kan finde andre
steder i åen, hvor man kan svinge snøren med held og ikke helt gå til i ærgrelse over de gode
fiskepladser, som nu er ødelagte.
Samtidig med opgravningerne har kommunerne ved Ryå sat et projekt i gang, som de kalder:
”Helhedsplanen for Ryå”. Det går ud på, at man skal se på afvandingen, parkering af vand,
kvælstoffjernelse, forbedringer af miljøet i åen og meget andet.
Indtil nu har der ikke været snakket ret meget om miljøet, men der er dog sat 2 arbejder i gang
med at forsøge at få anlagt vådområder opstrøms Jerslev Bro og omkring Toftegården.
Man er inde i den indledende fase, hvor man undersøger lodsejernes holdning til projekterne med
de kompensationer, som de kan opnå ved anlæggelse af vådområder.
Som alle nok har bemærket, er det første af nu kun 4 årlige numre af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsblad: Sportsfiskeren udkommet. Det er vokset med 18- 20 sider og
har nogle mere omfattende artikler. Vi må håbe, at medlemmerne synes om ændringerne, således
at det kan medvirke til opbremsning af medlemsflugten fra forbundet.
P.b.v
Jens Andersen.