ryå solnedgang.jpg

Maj 2018

Bestyrelsen informerer...

Siden sidste udsendelse af: Nyt fra bestyrelsen, er der sket mange forskellige ting i foreningen, og mange aktiviteter er gennemført.

Som tidligere år er der i henhold til udsætningsplanen sat fisk ud her i foråret. Der er blevet sat 22.500 stk. smolt ud i Ryå. Det er på niveau med tidligere år. Desuden er der udsat 16.600 stk. 1- årsfisk i Ryå. 3 steder blev de sejlet ned gennem vandløbet og sat ud lidt efter lidt. Det giver en bedre fordeling af fisken og dermed en bedre overlevelse, end hvis vi bare sætter dem ud fra broerne.

Det var de sidste fisk, som vi have gående hos dambruger Peter Holm. Vi siger tak for et godt mangeårigt samarbejde. I fremtiden får vi vores fisk opdrættet på Kistvad dambrug. Her skal vi sætte de første yngel ud d. 22-5-2018. Det bliver spændende med fisk fra en ny dambruger.

2 medlemmer har gennemført et kursus i transport af levende fisk, så nu kan vi lovligt transportere vores fisk over større afstande end 65 km. Det var ikke lovligt før.

Der er over 2 dage blevet lagt 200 t grus ud i Hallund å ved Kjølskegård. Det gav 11 store og fine gydebanker. Kommunen stillede med maskiner og to mand, og vi mødte op med 4 mand. Det gik let og smertefrit med grusudlægningen, idet maskinerne var indrettet sådan, at man meget præcist kunne lægge gruset ud lige der, hvor man ville. Det gav nogle flotte gydebanker. I nærmeste fremtid lægger kommunen og BLF sten ud både til at holde brinker, men også til at forbedre skjulemulighederne for ynglen, når de kommer op af gydegruset.

BLF har sammen med Ålborg Kommune ansøgt Fiskeplejen om penge til udlægning af gydegrus i Stae Bæk (det er den bæk, som løber ud i Limfjorden ved Vendsysselværket). Det er én af de bække, som vi sætter fisk ud i for Fiskeplejen. Kommunen står for selve grusudlægningen, men vi ville godt være med til at lave ansøgningen om midler til udlægningen.

BLF har i samarbejde med en lodsejer ved Lindholm å ansøgt Ålborg Kommune om, at han i lighed med lodsejeren i Stade bæk måtte anlægge et sandfang, som han selv vil grave og vedligeholde, hvis han blot får nogle retningslinier for, hvordan sandfanget skal udformes. Herved håber vi, at sandvandringen kan mindskes, og vandløbskvaliteten forbedres. Det får betydning for BLF´s medlemmer, idet vi har fået fiskeretten på en del af Lindholm å. (Se kortet på hjemmesiden). Der går nogle enkelte bækørreder og en masse signalkrebs i åen, men vi håber, at vi med tiden kan forbedre ørredbestanden her.

Hen over året, vil der blive forsøgt at lave en ”grusbande” af både pensionister og yngre medlemmer, så vi stadig kan blive ved med at opretholde aktiviteter i dagtimerne med f.eks. kommunens folk, men også i weekenderne, så vore egne medlemmer, som går på arbejde, kan være med til at lave forbedringer i vore vandløb. Det er nødvendigt at få flere yngre medlemmer med til disse aktiviteter, idet mange af de tidligere aktive medlemmer p.g.a. alderen er ved at døje med at holde til arbejdet, så nu må yngre medlemmer træde til, hvis vi stadig skal holde åerne i god stand.

Der har været afholdt lodsejerfest på Hallund Kro. Det er mange år siden, at der har været så mange deltagere til lodsejerfesten (i alt 127 stk.) Det blev en aften med god mad, underholdning og dans, men ikke mindst en god snak hen over bordene. Vi har bestilt kroen til næste år, hvor lodsejerfesten afholdes d. 2. marts.

Der har igen været arbejdet på klubhusets tag. Der er blevet sat vindskeder og tagrender op, så nu er det nye tag næsten færdigt. Der mangler blot lidt maling og enkelte pinde.

Foreningens årlige majtur blev gennemført med fint vejr og 30 deltagere. Der blev fanget 3 gedder over mindstemålet på 65 cm, men en hel del under målet.
Det er stadig en tur, som kan få folk til at møde op og have en hyggelig dag også med familien.

BLF har haft en repræsentant med på Danmarks Sportsfiskerforbunds kongres i Vingsted. Her blev det besluttet, at fortætte med samme kontingentsats i næste kongresperiode, som der har været de sidste år.
Forbundets nye hjemmeside og de nye aktiviteter blev behandlet. Medlemmerne kan holde øje med, hvad der foregår i DSF på hjemmesiden www.sportsfiskeren.dk eller i medlemsbladet Sportsfiskeren.

BLF har også deltaget i Naturrådet nedsat af de 5 vendsysselske kommuner. Rådet bestod af både landbruget, skovejere, naturorganisationer, Friluftsrådet m.fl. Her skulle vi komme med idéer til, hvordan det nye grønne naturkort skal se ud.
Vi havde mange diskussioner, men blev enige om, at der er pænt med natur i Vendsyssel, men den trænger til at blive passet meget bedre. Desuden skulle der arbejdes for større biodiversitet og korridorer fra vest til øst. Det kunne f.eks. være ådalene. Man skal også blive bedre til at benytte sig af de frivillige kræfter og inddrage borgerne.
Det var alt i alt gode råd til politikerne. Så bliver det spændende at se, hvor meget de hører efter.

BLF har også deltaget i styrelsesmødet for Linfjordssammenslutningen. Her bliver der særlig arbejdet med muligheden for at skyde sæler, som holder til inde i vandløbene, hvor de gør stor skade på fiskebestandene. Muligheden for at bekæmpe skarven var også på dagsordenen. Det var især disse problemer, som fremkom fra mange foreninger ved de store vandløb til Limfjorden.

P.b.v.

Jens Andersen.