Ryå Søndergade neds.jpg

Marts 2018

Bestyrelsen informerer

Så er det nye års fiskesæson gået i gang med frost og blæst. I længere perioder har åen været frosset til, og det samme har Limfjorden, så fiskemulighederne her omkring har været begrænsede.

Der har været arbejdet meget med at få den nye hjemmeside, baseret på en skabelon fra Danmarks Sportsfiskerforbund, op at stå. Det betyder, at vores hjemmeside og DSF´s kommer til at spille bedre sammen på nogle punkter.
Efter at Gællespalten er blevet nedlagt, er Brønderslev Lystfiskeriforenings hjemmeside www.b-l-f.dk foreningens officielle kontaktflade til medlemmerne og offentligheden. Der findes også en facebook side med mange af foreningens medlemmer, men den er til ”private” kontakter og informationer og må altså stå for brugernes egne meninger.
Hjemmesiden skal nu være foreningens ansigt udadtil. Den skal både være et sted, hvor man kan se de faktuelle oplysninger om foreningen såsom: Love, regler, fiskevand, kontingent m.m. Man skal også kunne se aktuelle nyheder såsom: Fangster, nyheder fra foreningen herunder aktiviteter både før og efter afholdelsen, fiskevandspleje, nyheder fra myndighederne og Danmarks Sportsfiskerforbund, nyheder fra videnskabens verden m.m. Endelig skal hjemmesiden også fungere som et forum for medlemmernes oplevelser ved fiskevandet både m.h.t. historier om oplevelser og billeder. Der bliver også mulighed for at se ældre artikler.

Vi håber, at alle medlemmer vil vænne sig til at bruge hjemmesiden som deres kontakt til foreningen.

Lodsejerfesten blev flyttet til Hallund Kro, idet mange af vore ”østlige” lodsejer havde givet udtryk for, at der var for langt at køre til Fårup Skovhus. Der kom 127 deltagere til lodsejerfesten, hvoraf de 18 var lystfiskere. Det blev en fin aften med dejlig mad, god musik og prima underholdning. Aftenen sluttede af med fyldt dansegulv.
Det viste sig, at mange af vore ”østlige” lodsejere mødte talstærkt op, medens der ikke var så mange deltagere fra den ”vestlige” del af fiskevandet, så vi må i bestyrelsen tage en snak om, hvordan vi forholder os til dette. Desuden blev festen en hel del dyrere end vi har været vant til de senere år. Det skal selvfølgelig indarbejdes i foreningens økonomi.

Generalforsamlingen er også overstået (se referat andetsteds på hjemmesiden). Der var genvalg på alle poster til bestyrelsen. Generalforsamlinger gav mandat til, at der frasælges et mindre stykke jord i Dybetsgade til naboen, så der kan komme ordnede forhold m.h.t. naboskabet. Det er nu i sidste face, da vi blot venter på, at landmåleren får klaret den sidste del af handlen. Der skal så plantes en ny hæk, så vore grunde bliver helt adskilte.

Når man skal betale kontingent, købe dagkort, melde sig ind i foreningen eller printe sit fiskekort, kan det foregå via et link fra vores hjemmeside til Danmarks Sportsfiskerforbunds hjemmeside (www.sportsfiskeren.dk), hvor man går ind på: www.fiskekort.dk. Her kan man ordne sine forretninger. Det skal medlemmerne til at vænne sig til. Dette med at DSF tager sig af kontingentopkrævningen og medlemsregistreringen betyder en stor arbejdsbesparelse for vores kasserer. Denne arbejdsbyrde har tidligere været en stor forhindring, når der skulle skiftes kasserer.

BLF har hjulpet Brønderslev Kommune med el- fiskeri efter skaller i det øverste af Klokkerholm Møllesø. Kommunen har de sidste par år gennemført biomanipulation i Klokkerholm Møllesø for at decimere fredfiskebestande, som er til stor hindring for, at søen igen kan komme i balance, idet de mange skaller æder de dafnier og små krebsdyr, som lever af planteplanktonet i søen. Herved bliver søen fastholdt i ubalance og er så uklar, at der ikke kan vokse fastsiddende vandplanter. Udsætninger af gedder og aborre har ikke kunne klare problemet, hvorfor kommunen har gennemført netfiskeri efter skaller.
Det viser sig imidlertid, at mange skaller trækker op i den lille tilløbsbæk om vinteren. Det var her vi el-fiskede. Vi lavede 2 befiskninger. Den første gav 121 kg skallere fordelt på 4 årgange. Den næste gav 11 kg, hvor der næsten kun var årsyngel.
Vi håber at vores medvirken kan hjælpe Klokkerholm Møllesø til af finde en bedre biologisk balance.

Efter at vandrådsarbejdet blev afsluttet til nytår, har foreningen fået tilbudt en plads i Naturråd 1.
Her er en bred repræsentation, og rådet skal hjælpe kommunerne i Vendsyssel med at arbejde strategisk og komme med forslag til, hvordan kommunerne på sigt kan skabe større, bedre og mere sammenhængende naturområder. Hertil skal der udarbejdes et ”Grønt Danmarkskort”. Dette arbejde skal samtidig understøtte opfyldelsen af biodiversitetsmålene for 2020.
Det kan nok blive en diplomatisk hård nød at knække i disse tider med skarp polarisering mellem landbrugs- og miljøinteresser, men det giver også mulighed for bedre at forstå og respektere hinandens synspunkter.

Nu går den ”gode” del af året i gang med fisketure og aktiviteter ved fiskevandet. Lad os håbe, at fiskesæsonen bliver god med mange oplevelser til medlemmerne.

P.b.v.

Jens Andersen