Tveden 3.JPG

Oktober 2018

Nyt fra bestyrelsen

Nyhedsbrev.

Her på falderebet af sæsonen må det være tid til at se lidt på, hvad der er sket i foreningen. Nogle af ”nyhederne ” er ikke længe brandvarme, men nok nyheder for mange af medlemmerne.
Det er lykkedes at nå en aftale med en nabo i Dybetsgade om at afhænde 106 kvadratmeter af vores grund til ham, således at hans terrasse kan komme til at ligge på hans grund, og således at der fremover ikke skal opstå misforståelser. Han har nu også plantet en hæk i det nye skel. Brønderslev og Jammerbugt kommuner har fået firmaet Orbicon til at gennemgå Ryå for afvandingsevnen. Det viste sig, at flere steder overholdt åen ikke kravene i regulativet, så her har kommunerne været nødt til at sætte åen i regulativmæssig stand, d.v.s grave åen bredere og nogle steder dybere. Det går selvfølgelig hårdt ud over fiskene og smådyrene, men kommunen har pligt til at overholde lovene, ellers kan landmænd, som får deres afgrøder ødelagt af oversvømmelser, kræve erstatning.
Det er ellers en stor kamel at sluge, når BLF samtidig sidder i en arbejdsgruppe, der skal arbejde med: Helhedsplan for Ryå til gavn både for afvandingen, men også for miljøet.
Efter at de andre Nordenfjordske foreninger stort set har mistet alle deres opdrætsfisk i det dambrug, som de fik en aftale med sidste år, er det nu lykkedes at få foreningerne overflyttet til det dambrug, som vi arbejder sammen med. Det indebærer, at vi af hensyn til transporten nu skal til at koordinere vores udsætninger og el- fiskeri noget mere, således, at det kan foregå på de samme dage.
Per Tofting har ønsket at stoppe som BLF´s repræsentant i Nedre Ryå Sammenslutningen. Vi  siger Per tak for hans indsats.Per er blevet afløst af Ole Troldborg, som også er fiskeriopsynsmand i vores forening.
Rasmus Hougesen har meddelt, at han ikke længere har tid til at sidde i bestyrelsen, derfor stopper han til generalforsamlingen. Han er ked af, at han ikke helt nåede alle de ting, som han syntes, der skulle laves, men han havde også sit at se til på hjemmefronten. Suppleanterne er indforstået med, at Bent Andersen har lovet at hjælpe Rasmus i resten af perioden indtil general-forsamlingen.
Fiskeriet har jo været sløjt grundet den varme sommer med lav vandstand til følge. Det er imidlertid vores opfattelse, at mange medlemmer ikke tilmelder deres fangst til hjemmesiden. Det skal vi indtrængende bede om, at man sætter sig ind, hvordan man gør, idet fangsterne har stor betydning medlemstilgangen.
Jeg skal på bestyrelsens vegne ønske alle medlemmer: Knæk og bræk i den sidste del af sæsonen, her hvor der er kommet mere vand i åen.
P.b.v.
Jens Andersen.