Love og vedtægter

Love for Brønderslev Lystfiskeriforening.

§ 1: Foreningens formål og adresse:
1. At forøge fiskebestanden i vandløb, søer, moser og Limfjorden, og beskytte den ved påtale af alt ulovligt eller hensynsløst fiskeri.
2. At erhverve sig fiskevand og dermed skaffe medlemmerne adgang til at udøve sporten.
3. Gennem oplysende virksomhed at forøge medlemmernes viden om fiskeri, sportsfis-
kerkultur og naturen.
4. Foreningens hjemmeadresse er formandens.

§2: Medlemmerne.
1. Foreningen optager medlemmer som aktive juniorer, seniorer eller pensionister. Ved første opkrævning efter det fyldte 18. år overføres junior til seniormedlem. Ved overgangen til folkepension overføres medlemmet til pensionistmedlem, hvis man anmoder foreningen derom.
2. Medlemmerne har adgang til alt foreningens fiskevand og har adgang til foreningens medlemsblad.
3. Det er medlemmerne forbudt at erhverve privat fiskeret på de territorier, hvor foreningen har fisketilladelsen.
4. Børn under 14 år fisker gratis, dog kun ifølge med et seniormedlem med gyldigt fiskekort.
5. Juniorerne kan danne en juniorafdeling med egen bestyrelse efter fastsatte regler.

§3: Generalforsamlingen.
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og ledes af én på generalforsamlingen valgt dirigent.
2. Den ordinære generalforsamling afholdes i Brønderslev senest med udgangen af februar måned og bekendt gøres skriftligt tillige med dagsordenen for medlemmerne med mindst 8 dages varsel.
3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes, hvis mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder herom senest 3 måneder efter anmodningen.
4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til lovændringer dog senest 1. november. Forslag til lovændringer skal opføres på dagsordenen.
5. Alle forslag skal vedtages ved simpelt flertal af de stemmeberettigede fremmødte. Gen-
optagelse af udelukkede medlemmer skal dog vedtages med ¾ stemmers majoritet.
6. Restanter har ikke stemmeret.
7. Der kan stemmes ved fuldmagt. Formanden afgør om fuldmagten er gyldig. Fuldmagten skal
indeholde fuldmagtsudstederens navn og medlemsnummer.
8. Juniorer har adgang til generalforsamlingen, men har ingen stemmeret.

§4: Bestyrelsen.
1. Bestyrelsen, der leder og repræsenterer foreningen, består af 7 medlemmer.
2. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen for 2 år. Dog således, at de ikke er på valg samme år.
3. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, og konstituerer sig sammen med formanden og kassereren på førstkommende bestyrelsesmøde.
4. Hvert år vælges 2 suppleanter samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
5. Ethvert medlem er pligtig til at tage imod valg til bestyrelses, men har ikke pligt til at tage imod genvalg, før vedkommende har været fritaget i 2 år.
6. Ved hver ordinær generalforsamling afgår henholdsvis 4 og 3 bestyrelsesmedlemmer efter tur.
7. Bestyrelsens forhandlinger indføres i forhandlingsprotokollen.

§5: Kontingent og regnskab.
1. Indskud og kontingent fastsættes af bestyrelsen.
2. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskab og status fremlægges på den ordinære generalforsamling revideret og underskrevet af revisorerne.
3. Foreningen kan, vedtaget af bestyrelsen, udstede forskellige slags fiskekort.
4. Kontingentet opkræves én gang om året og forfalder til den dato, som er angivet på opkrævningen.

§6: Medlemmernes pligt.
1. Det er medlemmernes pligt at overholde de til fiskeriet knyttede love f.eks. Ferskvandsfiskeriloven og Loven om Fisketegn m.m. samt foreningens love og bestemmelser.
2. At værne om grøfter, hegn, afgrøder og naturen.
3. At respektere lodsejernes anvisninger og meddele e.v.t. skader til bestyrelsen.
4. At tage hensyn til andre lystfiskere både i færden ved fiskevandet og under udøvelsen af fiskeriet.

§7: Særlige bestemmelser.
1. Særlige bestemmelser vedtages af bestyrelsen eller generalforsamlingen og skal meddeles medlemmerne senest 8 dage før ikrafttræden, desuden mindst én gang om året i foreningens blad og på hjemmesiden.

§8: Udmeldelse og udelukkelse.
1. Udmeldelse må ske skriftligt til kassereren eller til Danmarks Sportsfiskerforbund.
2. Overtrædelse af fiskerilovene eller foreningens love og bestemmelser eller udeladelse af kontingents betaling kan medføre udelukkelse af foreningen. Udelukkelsen kan dog altid indankes for generalforsamlingen, men står ved magt indtil næstfølgende generalforsamling.
3. Et medlem, der under fiskeri i andre foreningers vande overtræder de stedlige regler eller fiskerilovene, kan, mod anmodning fra den pågældende forening, ekskluderes af foreningen.
4. Ved udelukkes eller udmeldelse betales forfalden kontingent.

§9: Opløsning af foreningen.
1. Til foreningens opløsning kræves ¾ af samtlige medlemmer stemmer herfor. Såfremt fornødent flertal ikke opnås ved første afstemning, indkalder bestyrelsen til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningens opløsning kan vedtages med ¾ stemmers majoritet.
2. Ved opløsning af foreningen indsættes foreningens midler på en spærret konto anvist og administreret af Brønderslev Idrætssamvirke. Midlerne er til rådighed i 5 år for en e.v.t. ny lystfiskeriforening i Brønderslev, der optages i Idrætssamvirket.
3. Såfremt der ikke indenfor nævnte tidsrum dannes en ny lystfiskeriforening, overgår midlerne til et fond under Brønderslev Idrætssamvirke til gavn for de tilsluttede foreninger.

Vedtaget i Brønderslev d. 26. januar 2015.